AusweisApp 2 1.10.4

AusweisApp 2 1.10.4

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – Freeware – Android iOS Windows Mac
Mehr Sicherheit im Online-Geschäftsverkehr und bei Online-Behördengängen! Mit der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises und des elektronischen Aufenthaltstitels können Sie sich einfach und sicher im Internet und an Bürgerterminals ausweisen. Für diesen Online-Ausweis steht Ihnen jetzt die AusweisApp2 zum Download für die Betriebssysteme Windows 7 SP1 und höher, 8.1, 10 sowie OS X (ab 10.9) zur Verfügung.

Tổng quan

AusweisApp 2 là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.948 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AusweisApp 2 là 1.22.5, phát hành vào ngày 10/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/08/2016.

AusweisApp 2 đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac.

AusweisApp 2 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho AusweisApp 2!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.948 UpdateStar có AusweisApp 2 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản